ไม่มี:: สาน:: โปรไฟล์:: ความปลอดภัย:: เทค:: WeaveTAKETokenAuthDelegate

นี่คือคลาสนามธรรม

สรุป

งานสาธารณะ

GetIdentificationRootKey (uint8_t *identificationRootKey) const =0
virtual WEAVE_ERROR
GetTAKETime (uint32_t & takeTime) const =0
virtual WEAVE_ERROR
GetTokenMasterKey (uint8_t *tokenMasterKey) const =0
virtual WEAVE_ERROR
GetTokenPrivateKey (OID & curveOID, EncodedECPrivateKey & tokenPrivKey) const =0
virtual WEAVE_ERROR

งานสาธารณะ

GetIdentificationRootKey

virtual WEAVE_ERROR GetIdentificationRootKey(
  uint8_t *identificationRootKey
) const =0

GetTAKETime

virtual WEAVE_ERROR GetTAKETime(
  uint32_t & takeTime
) const =0

GetTokenMasterKey

virtual WEAVE_ERROR GetTokenMasterKey(
  uint8_t *tokenMasterKey
) const =0

GetTokenPrivateKey

virtual WEAVE_ERROR GetTokenPrivateKey(
  OID & curveOID,
  EncodedECPrivateKey & tokenPrivKey
) const =0