ไม่มี:: สาน:: โปรไฟล์:: ความปลอดภัย:: WeaveCertificateData

สรุป

ประเภทสาธารณะ

@243 enum

คุณลักษณะสาธารณะ

AuthKeyId
CertFlags
uint16_t
CertType
uint8_t
EC
EC
EncodedCert
const uint8_t *
EncodedCertLen
uint16_t
IssuerDN
KeyPurposeFlags
uint8_t
KeyUsageFlags
uint16_t
NotAfterDate
uint16_t
NotBeforeDate
uint16_t
PathLenConstraint
uint8_t
PubKeyAlgoOID
uint16_t
PubKeyCurveId
uint32_t
PublicKey
union nl::Weave::Profiles::Security::WeaveCertificateData::@244
SigAlgoOID
uint16_t
Signature
union nl::Weave::Profiles::Security::WeaveCertificateData::@245
SubjectDN
SubjectKeyId
TBSHash [kMaxTBSHashLen]
uint8_t

ประเภทสาธารณะ

@243

 @243

คุณลักษณะสาธารณะ

AuthKeyId

CertificateKeyId AuthKeyId

CertFlags

uint16_t CertFlags

ประเภทใบรับรอง

uint8_t CertType

EC

EncodedECPublicKey EC

EC

EncodedECDSASignature EC

EncodedCert

const uint8_t * EncodedCert

EncodedCertLen

uint16_t EncodedCertLen

ผู้ออกDN

WeaveDN IssuerDN

KeyPurposeFlags

uint8_t KeyPurposeFlags

KeyUsageFlags

uint16_t KeyUsageFlags

NotAfterDate

uint16_t NotAfterDate

NotBeforeDate

uint16_t NotBeforeDate

PathLenConstraint

uint8_t PathLenConstraint

PubKeyAlgoOID

uint16_t PubKeyAlgoOID

PubKeyCurveId

uint32_t PubKeyCurveId

กุญแจสาธารณะ

union nl::Weave::Profiles::Security::WeaveCertificateData::@244 PublicKey

SigAlgoOID

uint16_t SigAlgoOID

ลายเซ็น

union nl::Weave::Profiles::Security::WeaveCertificateData::@245 Signature

หัวเรื่องDN

WeaveDN SubjectDN

SubjectKeyId

CertificateKeyId SubjectKeyId

TBSHash

uint8_t TBSHash[kMaxTBSHashLen]