nl:: بافت:: پروفایل ها:: امنیت:: WeaveSignatureGenerator

#include <src/lib/profiles/security/WeaveSig.h>

با استفاده از یک کلید خصوصی در حافظه، یک WeaveSignature ایجاد می کند.

خلاصه

از این کلاس می توان برای رمزگذاری ساختار TLV WeaveSignature استفاده کرد که در آن فیلد داده امضا با استفاده از یک کلید خصوصی ارائه شده محاسبه می شود.

وراثت

ارث می برد از: nl::Weave::Profiles::Security::WeaveSignatureGeneratorBase

سازندگان و ویرانگرها

WeaveSignatureGenerator ( WeaveCertificateSet & certSet, const uint8_t *privKey, uint16_t privKeyLen)

صفات عمومی

PrivKey
const uint8_t *
PrivKeyLen
uint16_t

توابع عمومی

GenerateSignature (const uint8_t *msgHash, uint8_t msgHashLen, TLVWriter & writer, uint64_t tag) __OVERRIDE
virtual WEAVE_ERROR

صفات عمومی

PrivKey

const uint8_t * PrivKey

PrivKeyLen

uint16_t PrivKeyLen

توابع عمومی

تولید امضا

virtual WEAVE_ERROR GenerateSignature(
  const uint8_t *msgHash,
  uint8_t msgHashLen,
  TLVWriter & writer,
  uint64_t tag
) __OVERRIDE

WeaveSignatureGenerator

 WeaveSignatureGenerator(
  WeaveCertificateSet & certSet,
  const uint8_t *privKey,
  uint16_t privKeyLen
)