จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::การสนับสนุนด้านความปลอดภัย::WeaveCertificateSupport

สรุป

ฟังก์ชันสาธารณะแบบคงที่

weaveCertificateToX509(JNIEnv *env, jclass cls, jbyteArray certBuf, jint offset, jint length)
jbyteArray
x509CertificateToWeave(JNIEnv *env, jclass cls, jbyteArray certBuf, jint offset, jint length)
jbyteArray

ฟังก์ชันสาธารณะแบบคงที่

ใบรับรอง weaveToX509

jbyteArray weaveCertificateToX509(
  JNIEnv *env,
  jclass cls,
  jbyteArray certBuf,
  jint offset,
  jint length
)

ใบรับรอง x509ToAve

jbyteArray x509CertificateToWeave(
  JNIEnv *env,
  jclass cls,
  jbyteArray certBuf,
  jint offset,
  jint length
)