จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::SecuritySupport::WeaveKeyExportSupportNative

สรุป

ฟังก์ชันสาธารณะแบบคงที่

simulateDeviceKeyExport(JNIEnv *env, jclass cls, jbyteArray deviceCert, jbyteArray devicePrivKey, jbyteArray trustRootCert, jbyteArray keyExportReq)
jobjectArray

ฟังก์ชันสาธารณะแบบคงที่

จําลองคีย์อุปกรณ์ส่งออก

jobjectArray simulateDeviceKeyExport(
  JNIEnv *env,
  jclass cls,
  jbyteArray deviceCert,
  jbyteArray devicePrivKey,
  jbyteArray trustRootCert,
  jbyteArray keyExportReq
)