ไม่มี:: สาน:: ระบบ:: สถิติ:: สแนปชอต

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

mHighWatermarks [kNumEntries]
count_t
mResourcesInUse [kNumEntries]
count_t

คุณลักษณะสาธารณะ

mHighWatermarks

count_t mHighWatermarks[kNumEntries]

mResourcesInUse

count_t mResourcesInUse[kNumEntries]