nl:: بافت:: TLV:: CircularTLVReader

خلاصه

وراثت

از: nl::Weave::TLV::TLVReader به ارث می رسد

توابع عمومی

Init ( WeaveCircularTLVBuffer *buf)
void
یک شی TLVReader را برای خواندن از یک WeaveCircularTLVBuffer راه اندازی می کند.

توابع عمومی

شروع کنید

void Init(
  WeaveCircularTLVBuffer *buf
)

یک شی TLVReader را برای خواندن از یک WeaveCircularTLVBuffer راه اندازی می کند.

تجزیه از ابتدای بافر (که توسط موقعیت بافر->Start() بدست می آید) شروع می شود و تا پایان بافر ادامه می یابد. حداکثر بایت های buffer->GetQueueSize() خوانده می شوند.

جزئیات
مولفه های
[in] buf
یک اشاره گر به یک WeaveCircularTLVBuffer کاملاً اولیه