nl:: بافت:: TLV:: CircularTLVWriter

خلاصه

وراثت

از: nl::Weave::TLV::TLVWriter به ارث می برد

توابع عمومی

Init ( WeaveCircularTLVBuffer *buf)
void
یک شی TLVWriter را برای نوشتن از یک WeaveCircularTLVBuffer راه اندازی می کند.

توابع عمومی

شروع کنید

void Init(
  WeaveCircularTLVBuffer *buf
)

یک شی TLVWriter را برای نوشتن از یک WeaveCircularTLVBuffer راه اندازی می کند.

نوشتن از آخرین بایت بافر شروع می شود. تعداد بایت‌هایی که باید نوشته شوند توسط بافر دایره‌ای زیرین محدود نمی‌شود: نوشتن عناصر جدید در بافر، تا زمانی که یک ساختار TLV سطح بالا در بافر قرار می‌گیرد، عناصر قبلی را حذف می‌کند. به عنوان مثال، نوشتن یک TLV بولین سطح بالای 7 بایت در یک بافر 7 بایتی به طور نامحدود کار می کند، اما نوشتن یک ساختار TLV 8 بایتی منجر به خطا می شود.

جزئیات
مولفه های
[in] buf
یک اشاره گر به یک WeaveCircularTLVBuffer کاملاً اولیه