Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

Rendezvous แฝง

Passive Rendezvous นั้นแตกต่างจาก Active ในระยะการเริ่มต้นของการสร้างการเชื่อมต่อก่อนที่จะระบุระยะโดยผู้รับ

สรุป

นอกจากนี้ตัวจัดเตรียมจะปฏิเสธและปล่อยการเชื่อมต่อที่เริ่มต้นซึ่งการตอบสนองระบุนั้นไม่มีคำอธิบายอุปกรณ์ที่ตรงกับสิ่งที่คาดหวัง

ในสถานการณ์สมมติ Passive Rendezvous อุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้แล้วบนผ้า PAN 15.4 และสาน ("อุปกรณ์ที่มีอยู่") ทำให้ PAN อยู่ในโหมดที่เข้าร่วมได้และรับฟังการเชื่อมต่อ TCP ขาเข้าบนพอร์ตสานที่ไม่ปลอดภัย ในขณะที่ PAN สามารถเข้าร่วมได้อุปกรณ์ใหม่ ("ผู้เข้าร่วม") อาจเข้าร่วมในโหมดชั่วคราวที่นำทราฟฟิกทั้งหมดไปยังพอร์ตเฉพาะ (ในกรณีนี้พอร์ตสานที่ไม่มีหลักประกัน) บนโฮสต์ซึ่งทำให้เครือข่ายสามารถเข้าร่วมได้ การรับส่งข้อมูลนี้ไม่ปลอดภัยที่ชั้นลิงค์เนื่องจากตามคำนิยามอุปกรณ์ที่เข้าร่วมชั่วคราวจะไม่มีสำเนาของคีย์เข้ารหัส PAN เมื่อแท็บแบตเตอรี่ถูกดึงหรือผู้ใช้เปิดใช้งานในลักษณะอื่นผู้เข้าร่วมจะสแกนหา PAN ที่สามารถเข้าร่วมได้ สำหรับ PAN ที่สามารถเข้าร่วมได้แต่ละเครื่องผู้เข้าร่วมจะทำการรวมเครือข่ายและพยายามทำการพิสูจน์ตัวตนแบบ PASE กับอุปกรณ์ที่มีอยู่บนพอร์ตสานที่ไม่มีหลักประกัน เมื่ออุปกรณ์ช่างไม้ค้นหา PAN ที่ถูกต้องความพยายามในการพิสูจน์ตัวตน PASE จะสำเร็จ ณ จุดนี้ผู้เข้าร่วมและอุปกรณ์ที่มีอยู่จะทำการแลกเปลี่ยนคีย์ที่ปลอดภัยที่ระดับการสานหลังจากนั้นพวกเขาอาจทำการโต้ตอบการจับคู่ที่เหลือผ่านแชนเนลที่ปลอดภัย

ฟังก์ชั่น

passiveRendezvousWithCompletion:failure: (WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
passiveRendezvousWithDeviceAccessToken:completion:failure: (NSString *accessToken, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
passiveRendezvousWithDevicePairingCode:completion:failure: (NSString *pairingCode, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void

ฟังก์ชั่น

passiveRendezvousWithCompletion: ความล้มเหลว:

virtual void passiveRendezvousWithCompletion:failure:(
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)

passiveRendezvousWithDeviceAccessToken: เสร็จ: ความล้มเหลว:

virtual void passiveRendezvousWithDeviceAccessToken:completion:failure:(
  NSString *accessToken,
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)

passiveRendezvousWithDevicePairingCode: เสร็จ: ความล้มเหลว:

virtual void passiveRendezvousWithDevicePairingCode:completion:failure:(
  NSString *pairingCode,
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)