ارائه خدمات

خلاصه

کارکرد

getLastNetworkProvisioningResult:failure: (WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
registerServicePairAccount:completion:failure: ( NLServiceInfo *nlServiceInfo, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
unregisterService:completion:failure: (uint64_t serviceId, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
updateService:completion:failure: ( NLServiceInfo *nlServiceInfo, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void

کارکرد

getLastNetworkProvisioningResult:failure:

virtual void getLastNetworkProvisioningResult:failure:(
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

registerServicePairAccount:completion:failure:

virtual void registerServicePairAccount:completion:failure:(
 NLServiceInfo *nlServiceInfo,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

unregisterService:completion:failure:

virtual void unregisterService:completion:failure:(
 uint64_t serviceId,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

updateService:completion:failure:

virtual void updateService:completion:failure:(
 NLServiceInfo *nlServiceInfo,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)