nl::Weave::DeviceLayer::DeviceEventType

สรุป

การแจกแจง

@396 enum
แจกแจงประเภทเหตุการณ์เฉพาะแพลตฟอร์มที่แอปพลิเคชันมองเห็นได้
@429 enum
EventTypeRanges{
  kRange_Public = kFlag_IsPublic,
  kRange_PublicPlatformSpecific = kFlag_IsPublic | kFlag_IsPlatformSpecific,
  kRange_Internal = 0,
  kRange_InternalPlatformSpecific = kFlag_IsPlatformSpecific
}
enum
ช่วงประเภทเหตุการณ์
InternalEventTypes enum
ประเภทเหตุการณ์ภายใน
InternalPlatformSpecificEventTypes enum
แจกแจงประเภทเหตุการณ์เฉพาะแพลตฟอร์ม EFR32 ที่อยู่ภายในของ Weave Device Layer
InternalPlatformSpecificEventTypes enum
แจกแจงประเภทเหตุการณ์เฉพาะแพลตฟอร์ม nRF52 ที่อยู่ภายในของ Weave Device Layer
PublicEventTypes{
  kWiFiConnectivityChange = kRange_Public,
  kThreadConnectivityChange,
  kInternetConnectivityChange,
  kServiceTunnelStateChange,
  kServiceConnectivityChange,
  kServiceSubscriptionStateChange,
  kFabricMembershipChange,
  kServiceProvisioningChange,
  kAccountPairingChange,
  kTimeSyncChange,
  kSessionEstablished,
  kWoBLEConnectionEstablished,
  kThreadStateChange,
  kThreadInterfaceStateChange,
  kWoBLEAdvertisingChange
}
enum
ประเภทกิจกรรมสาธารณะ
PublicPlatformSpecificEventTypes enum
แจกแจงประเภทเหตุการณ์เฉพาะแพลตฟอร์ม EFR32 ที่แอปพลิเคชันมองเห็นได้
PublicPlatformSpecificEventTypes enum
แจกแจงประเภทเหตุการณ์เฉพาะแพลตฟอร์ม nRF52 ที่แอปพลิเคชันมองเห็นได้

ฟังก์ชัน

IsInternal(uint16_t eventType)
bool
IsPlatformGeneric(uint16_t eventType)
bool
IsPlatformSpecific(uint16_t eventType)
bool
IsPublic(uint16_t eventType)
bool

การแจกแจง

@396

 @396

แจกแจงประเภทเหตุการณ์เฉพาะแพลตฟอร์มที่แอปพลิเคชันมองเห็นได้

@429

 @429

EventTypeRanges

 EventTypeRanges

ช่วงประเภทเหตุการณ์

กำหนดช่วงตัวเลขสำหรับประเภทเหตุการณ์ตามการเปิดเผยต่อแอปพลิเคชัน ไม่ว่ากิจกรรมเหล่านั้นจะเฉพาะเจาะจงสำหรับการปรับแพลตฟอร์มหนึ่งๆ โดยเฉพาะหรือไม่

พร็อพเพอร์ตี้
kRange_Internal

ช่วงเหตุการณ์ภายใน

แสดงถึงเหตุการณ์ประเภทต่างๆ ที่อยู่ภายใน Weave Device Layer เหตุการณ์ในช่วงนี้จะครอบคลุมแพลตฟอร์มทั้งหมด

kRange_InternalPlatformSpecific

ช่วงเหตุการณ์ภายในเฉพาะแพลตฟอร์ม

แสดงถึงประเภทเหตุการณ์เฉพาะแพลตฟอร์มที่อยู่ภายในของ Weave Device Layer

kRange_Public

ช่วงกิจกรรมสาธารณะ

ระบุเหตุการณ์ประเภทต่างๆ ที่แอปพลิเคชันเห็นได้แบบสาธารณะ เหตุการณ์ในช่วงนี้จะครอบคลุมแพลตฟอร์มทั้งหมด

kRange_PublicPlatformSpecific

ช่วงเหตุการณ์สาธารณะ เฉพาะแพลตฟอร์ม

หมายถึงเหตุการณ์เฉพาะแพลตฟอร์มประเภทหนึ่งที่จะปรากฏต่อสาธารณะ

InternalEventTypes

 InternalEventTypes

ประเภทเหตุการณ์ภายใน

แจกแจงประเภทเหตุการณ์ที่อยู่ภายในของ Weave Device Layer แต่เหมือนกันในทุกแพลตฟอร์ม

InternalPlatformSpecificEventTypes

 InternalPlatformSpecificEventTypes

แจกแจงประเภทเหตุการณ์เฉพาะแพลตฟอร์ม EFR32 ที่อยู่ภายในของ Weave Device Layer

InternalPlatformSpecificEventTypes

 InternalPlatformSpecificEventTypes

แจกแจงประเภทเหตุการณ์เฉพาะแพลตฟอร์ม nRF52 ที่อยู่ภายในของ Weave Device Layer

PublicEventTypes

 PublicEventTypes

ประเภทกิจกรรมสาธารณะ

แจกแจงประเภทเหตุการณ์ที่แอปพลิเคชันมองเห็นได้และเหตุการณ์ปกติในทุกแพลตฟอร์ม

พร็อพเพอร์ตี้
kAccountPairingChange

เปลี่ยนการจับคู่บัญชี

ส่งสัญญาณแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานะของอุปกรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจับคู่กับบัญชีผู้ใช้

kFabricMembershipChange

การเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิก Fabric

ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกของอุปกรณ์ในผ้า Weave

kInternetConnectivityChange

การเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เป็นสัญญาณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความสามารถของอุปกรณ์ในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

kServiceConnectivityChange

เปลี่ยนการเชื่อมต่อบริการ

ส่งสัญญาณแจ้งการเปลี่ยนแปลงความสามารถของอุปกรณ์ในการสื่อสารกับบริการที่พร้อมใช้งาน Weave

kServiceProvisioningChange

เปลี่ยนการจัดสรรบริการ

ส่งสัญญาณแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานะการจัดสรรบริการของอุปกรณ์

kServiceSubscriptionStateChange

เปลี่ยนสถานะการสมัครใช้บริการ

ส่งสัญญาณแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานะการสมัครใช้บริการ WDM ของอุปกรณ์ด้วยบริการที่เปิดใช้ Weave

kServiceTunnelStateChange

เปลี่ยนสถานะของอุโมงค์ข้อมูลบริการ

ส่งสัญญาณแจ้งการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่ออุโมงค์ IP ของอุปกรณ์ไปยังบริการที่พร้อมใช้งาน Weave

kSessionEstablished

สร้างเซสชันการรักษาความปลอดภัยแล้ว

สัญญาณที่แจ้งว่าเอนทิตีภายนอกได้สร้างเซสชันความปลอดภัยใหม่กับอุปกรณ์

kThreadConnectivityChange

เปลี่ยนการเชื่อมต่อเทรด

ส่งสัญญาณแจ้งการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อของอินเทอร์เฟซเทรดของอุปกรณ์

kThreadInterfaceStateChange

เปลี่ยนสถานะอินเทอร์เฟซของเทรด

สัญญาณที่แจ้งว่าสถานะของอินเทอร์เฟซเครือข่ายเทรดมีการเปลี่ยนแปลง

kThreadStateChange

เปลี่ยนสถานะชุดข้อความ

สัญญาณแจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงสถานะในสแต็กเทรด

kTimeSyncChange

การเปลี่ยนแปลงการซิงค์เวลา

ส่งสัญญาณแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานะการซิงค์นาฬิกาแบบเรียลไทม์ของอุปกรณ์

kWiFiConnectivityChange

การเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ส่งสัญญาณแจ้งการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อของอินเทอร์เฟซสถานี Wi-Fi ของอุปกรณ์

kWoBLEAdvertisingChange

การเปลี่ยนแปลงการโฆษณา Weave-over-BLE (WoBLE)

สัญญาณที่แสดงว่าสถานะของการโฆษณา WoBLE มีการเปลี่ยนแปลง

kWoBLEConnectionEstablished

สร้างการเชื่อมต่อ WoBLE

สัญญาณที่แสดงว่าเอนทิตีภายนอกได้สร้างการเชื่อมต่อ WoBLE ใหม่กับอุปกรณ์

PublicPlatformSpecificEventTypes

 PublicPlatformSpecificEventTypes

แจกแจงประเภทเหตุการณ์เฉพาะแพลตฟอร์ม EFR32 ที่แอปพลิเคชันมองเห็นได้

PublicPlatformSpecificEventTypes

 PublicPlatformSpecificEventTypes

แจกแจงประเภทเหตุการณ์เฉพาะแพลตฟอร์ม nRF52 ที่แอปพลิเคชันมองเห็นได้

ฟังก์ชัน

IsInternal

bool IsInternal(
  uint16_t eventType
)

IsPlatformGeneric

bool IsPlatformGeneric(
  uint16_t eventType
)

IsPlatformSpecific

bool IsPlatformSpecific(
  uint16_t eventType
)

IsPublic

bool IsPublic(
  uint16_t eventType
)