nl::Weave::DeviceLayer::ภายใน::โรงงานจัดสรร

สรุป

การแจกแจง

@403 enum
แท็กเฉพาะบริบทสําหรับโครงสร้างข้อมูลการจัดสรรอุปกรณ์ TLV

ตัวแปร

kMarker = "^OW-PROV-DATA^"[]
const char
เครื่องหมายที่ใช้เพื่อทําเครื่องหมายตําแหน่งของข้อมูลการจัดสรรอุปกรณ์ในหน่วยความจํา
kMarkerLen = sizeof(kMarker) - 1
constexpr size_t

การแจกแจง

@403

 @403

แท็กเฉพาะบริบทสําหรับโครงสร้างข้อมูลการจัดสรรอุปกรณ์ TLV

ตัวแปร

ผู้ทําเครื่องหมาย

const char kMarker[] = "^OW-PROV-DATA^"

เครื่องหมายที่ใช้เพื่อทําเครื่องหมายตําแหน่งของข้อมูลการจัดสรรอุปกรณ์ในหน่วยความจํา

KkerLen

constexpr size_t kMarkerLen = sizeof(kMarker) - 1