ไม่มี:: สาน:: แพลตฟอร์ม

สรุป

ฟังก์ชั่น

BitsToByteLength (uint32_t aBits)
constexpr uint32_t
แปลงความยาวค่าเป็นบิตเป็นความยาวเป็นไบต์
Divide (int64_t inDividend, int64_t inDivisor)
int64_t
ดำเนินการลงนาม 64 บิตหารด้วยการดำเนินการ 64 บิตและส่งคืนผลหาร
DivideBy1000 (uint64_t inDividend)
uint32_t
แบ่งเงินปันผลที่ไม่ได้ลงนาม 64 บิตด้วย 1,000 ทำให้เกิดค่า 32 บิต
RoundDown (uint32_t a, uint32_t b)
constexpr uint32_t
ทำการปัดเศษเป็น 0
RoundUp (uint32_t a, uint32_t b)
constexpr uint32_t
ทำการปัดเศษออกจาก 0

เนมสเปซ

NL :: สาน :: แพลตฟอร์ม :: PersistedStorage
NL :: สาน :: :: แพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัย

namespace นี้รวมถึงการเชื่อมต่อทั้งหมดภายในสานสานสำหรับ การรักษาความปลอดภัย จัดการหน่วยความจำการตรวจสอบ

ฟังก์ชั่น

BitsToByteLength

constexpr uint32_t BitsToByteLength(
  uint32_t aBits
)

แปลงความยาวค่าเป็นบิตเป็นความยาวเป็นไบต์

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aBits
ค่าเป็นบิตที่จะแปลงเป็นไบต์
คืนสินค้า
ความยาวเป็นไบต์

แบ่ง

int64_t Divide(
  int64_t inDividend,
  int64_t inDivisor
)

ดำเนินการลงนาม 64 บิตหารด้วยการดำเนินการ 64 บิตและส่งคืนผลหาร

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] inDividend
เงินปันผลในหน้าที่นี้
[in] inDivisor
ตัวหารในฟังก์ชันนี้
คืนสินค้า
ผลหารของ inDividend หารด้วย inDivisor

หารโดย1000

uint32_t DivideBy1000(
  uint64_t inDividend
)

แบ่งเงินปันผลที่ไม่ได้ลงนาม 64 บิตด้วย 1,000 ทำให้เกิดค่า 32 บิต

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] inDividend
ค่า 64 บิตที่จะแบ่งออก
คืนสินค้า
ความฉลาดทาง 32 บิต

RoundDown

constexpr uint32_t RoundDown(
  uint32_t a,
  uint32_t b
)

ทำการปัดเศษเป็น 0

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] a
ค่าที่จะปัดเศษ
[in] b
ความละเอียดในการปัดเศษ
คืนสินค้า
ค่าที่ปัดเศษลงเป็นทวีคูณที่ใกล้ที่สุดของความละเอียดการปัดเศษ

RoundUp

constexpr uint32_t RoundUp(
  uint32_t a,
  uint32_t b
)

ทำการปัดเศษออกจาก 0

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] a
ค่าที่จะปัดเศษ
[in] b
ความละเอียดในการปัดเศษ
คืนสินค้า
ค่าที่ปัดเศษขึ้นเป็นทวีคูณที่ใกล้ที่สุดของความละเอียดการปัดเศษ