nl:: بافت:: پروفایل ها:: BDX_Current

این فضای نام شامل تمام رابط‌های داخل Weave برای نمایه انتقال داده انبوه (BDX) است که در حال حاضر در حال استفاده در تولید هستند.

خلاصه

شمارش ها

@76 شمارش
@77 شمارش
@78 شمارش
@79 شمارش

کارکرد

sendBlock ( WeaveBdxClient *bdxApp)
sendBlockEOFAck ( WeaveBdxClient *bdxApp)
sendBlockQuery ( WeaveBdxClient *bdxApp)

کلاس ها

nl:: بافت:: پروفایل ها:: BDX_Current:: BlockAck
nl:: بافت:: پروفایل ها:: BDX_Current:: BlockEOF
nl:: بافت:: پروفایل ها:: BDX_Current:: BlockEOFAck
nl:: بافت:: پروفایل ها:: BDX_Current:: BlockQuery
nl:: بافت:: پروفایل ها:: BDX_Current:: BlockSend
nl:: بافت:: پروفایل ها:: BDX_Current:: ReceiveAccept
nl:: بافت:: پروفایل ها:: BDX_Current:: ReceiveInit
nl:: بافت:: پروفایل ها:: BDX_Current:: ReceiveReject
nl:: بافت:: پروفایل:: BDX_Current:: SendAccept
nl:: بافت:: پروفایل ها:: BDX_Current:: SendInit
nl:: بافت:: پروفایل ها:: BDX_Current:: SendReject
nl:: بافت:: پروفایل ها:: BDX_Current:: خطای انتقال
nl:: بافت:: پروفایل ها:: BDX_Current:: WeaveBdxClient
nl:: بافت:: نمایه ها:: BDX_Current:: WeaveBdxDelegate

شمارش ها

@76

 @76

@77

 @77

@78

 @78

@79

 @79

کارکرد

sendBlock

WEAVE_ERROR sendBlock(
  WeaveBdxClient *bdxApp
)

sendBlockEOFAck

WEAVE_ERROR sendBlockEOFAck(
  WeaveBdxClient *bdxApp
)

sendBlockQuery

WEAVE_ERROR sendBlockQuery(
  WeaveBdxClient *bdxApp
)