nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateRequest

คำจำกัดความของคำขออัปเดต WDM

สรุป

การแจกแจง

@123 enum
แท็กเฉพาะบริบทที่ใช้ในข้อความนี้

คลาส

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateRequest::Parser

คำจำกัดความของโปรแกรมแยกวิเคราะห์คำขออัปเดต WDM

การแจกแจง

@123

 @123

แท็กเฉพาะบริบทที่ใช้ในข้อความนี้