nl::Weave::โปรไฟล์::DataManagement_Current::UpdateRequest

คําจํากัดความของคําขออัปเดต WDM

สรุป

การแจกแจง

@123 enum
แท็กบริบทเฉพาะที่ใช้ในข้อความนี้

ชั้นเรียน

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateRequest::Parser

คําจํากัดความของโปรแกรมแยกวิเคราะห์คําขออัปเดต WDM

การแจกแจง

@123

 @123

แท็กบริบทเฉพาะที่ใช้ในข้อความนี้