nl::Weave::Profiles::StatusReporting

เนมสเปซนี้รวมอินเทอร์เฟซทั้งหมดภายใน Weave สำหรับโปรไฟล์ย่อยการรายงานสถานะของ Weave ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของและภายในโปรไฟล์ Common ของ Weave

สรุป

คลาส

nl::Weave::Profiles::StatusReporting::StatusReport