ไม่มี:: ตัวแยกวิเคราะห์:: ตัวเลือกDef

#include <src/lib/support/nlargparser.hpp>

กำหนดตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

ArgType
OptionArgumentType
ค่าที่แจกแจงระบุว่าตัวเลือกรับอาร์กิวเมนต์หรือไม่
Id
uint16_t
รหัสจำนวนเต็มสำหรับตัวเลือก
Name
const char *
ชื่อยาวสำหรับตัวเลือก

คุณลักษณะสาธารณะ

ArgType

OptionArgumentType nl::ArgParser::OptionDef::ArgType

ค่าที่แจกแจงระบุว่าตัวเลือกรับอาร์กิวเมนต์หรือไม่

ไอดี

uint16_t nl::ArgParser::OptionDef::Id

รหัสจำนวนเต็มสำหรับตัวเลือก

หากค่าอยู่ในช่วงของอักขระ ASCII แบบกราฟิก ค่าจะถูกใช้เป็นชื่อย่อของตัวเลือกด้วย

ชื่อ

const char * nl::ArgParser::OptionDef::Name

ชื่อยาวสำหรับตัวเลือก