nl:: ArgParser:: OptionSet

#include <src/lib/support/nlargparser.hpp>

گروهی از گزینه های خط فرمان مرتبط با منطق و قابل استفاده مجدد را تعریف می کند.

خلاصه

وراثت

زیر کلاس های مستقیم شناخته شده: nl::ArgParser::OptionSetBase

صفات عمومی

HelpGroupName
const char *
نام گروهی که در زیر آن گزینه‌ها در خروجی راهنما ظاهر می‌شوند.
OptionDefs
لیست NULL از ساختارهای تعاریف گزینه خاتمه یافت.
OptionHandler
OptionHandlerFunct
اشاره گر به عملکرد برای پردازش گزینه های فردی.
OptionHelp
const char *
گزینه های توصیف متن راهنما.

صفات عمومی

HelpGroupName

const char * nl::ArgParser::OptionSet::HelpGroupName

نام گروهی که در زیر آن گزینه‌ها در خروجی راهنما ظاهر می‌شوند.

OptionDefs

OptionDef * nl::ArgParser::OptionSet::OptionDefs

لیست NULL از ساختارهای تعاریف گزینه خاتمه یافت.

Option Handler

OptionHandlerFunct nl::ArgParser::OptionSet::OptionHandler

اشاره گر به عملکرد برای پردازش گزینه های فردی.

OptionHelp

const char * nl::ArgParser::OptionSet::OptionHelp

گزینه های توصیف متن راهنما.