nl::SerializationContext

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

C-struct ที่มีบริบทหรือสถานะที่เราต้องการสำหรับการทำซีเรียลไลซ์หรือดีซีเรียลไลซ์

สรุป

สำหรับตอนนี้ คุณจะเห็นแค่การจัดการหน่วยความจำ

แอตทริบิวต์สาธารณะ

memMgmt

แอตทริบิวต์สาธารณะ

memMgmt

MemoryManagement nl::SerializationContext::memMgmt