nl:: بافت:: پروفایل ها:: DataManagement_Current:: گزینه های رویداد

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/EventLoggingTypes.h>

ساختاری که گزینه هایی را برای فیلدهای رویداد مختلف ارائه می دهد.

خلاصه

سازندگان و تخریب کنندگان

EventOptions (void)
EventOptions (bool)
EventOptions ( timestamp_t )
EventOptions ( utc_timestamp_t )
EventOptions ( timestamp_t , bool)
EventOptions ( utc_timestamp_t , bool)
EventOptions ( utc_timestamp_t , DetailedRootSection *, event_id_t , ImportanceType , bool)
EventOptions ( timestamp_t , DetailedRootSection *, event_id_t , ImportanceType , bool)

صفات عمومی

eventSource
اشاره‌ای به وضوح تفصیلی نمونه صفت.
relatedEventID
شناسه رویداد از همان منبع رویداد که این رویداد به آن مربوط است.
relatedImportance
اهمیت رویداد شناسه رویداد مرتبط.
timestamp
اتحادیه ای که دارای مهر زمانی سیستم یا UTC است.
timestampType
شماره ای که نشان می دهد مهر زمانی معتبر است و نوع آن.
urgent
bool
پرچمی که نشان می دهد رویداد حساس به زمان است.

صفات عمومی

منبع رویداد

DetailedRootSection * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventOptions::eventSource

اشاره‌ای به وضوح تفصیلی نمونه صفت.

در حالت NULL، منبع رویداد فرض می‌شود که از منبعی برابر با شناسه گره محلی و از نمونه پیش‌فرض صفت می‌آید.

شناسه رویداد مرتبط

event_id_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventOptions::relatedEventID

شناسه رویداد از همان منبع رویداد که این رویداد به آن مربوط است.

زمانی که رویداد به هیچ رویداد دیگری مرتبط نباشد، شناسه رویداد مرتبط برابر با شناسه رویداد است و ممکن است حذف شود. مقدار 0 به معنای عدم وجود رویداد مرتبط است.

اهمیت مرتبط

ImportanceType nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventOptions::relatedImportance

اهمیت رویداد شناسه رویداد مرتبط.

هنگامی که این رویداد و رویداد مربوط به آن اهمیت یکسانی دارند، ممکن است فیلد حذف شود. مقدار kImportanceType_Invalid به معنای عدم وجود رویداد مرتبط است.

مهر زمانی

Timestamp nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventOptions::timestamp

اتحادیه ای که دارای مهر زمانی سیستم یا UTC است.

timestampType

TimestampType nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventOptions::timestampType

شماره ای که نشان می دهد مهر زمانی معتبر است و نوع آن.

فوری

bool nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventOptions::urgent

پرچمی که نشان می دهد رویداد حساس به زمان است.

هنگامی که تنظیم می شود، باعث می شود که گزارش رویداد پاک شود.

توابع عمومی

گزینه های رویداد

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventOptions::EventOptions(
 void
)

گزینه های رویداد

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventOptions::EventOptions(
 bool
)

گزینه های رویداد

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventOptions::EventOptions(
 timestamp_t
)

گزینه های رویداد

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventOptions::EventOptions(
 utc_timestamp_t
)

گزینه های رویداد

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventOptions::EventOptions(
 timestamp_t,
 bool
)

گزینه های رویداد

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventOptions::EventOptions(
 utc_timestamp_t,
 bool
)

گزینه های رویداد

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventOptions::EventOptions(
 utc_timestamp_t,
 DetailedRootSection *,
 event_id_t,
 ImportanceType,
 bool
)

گزینه های رویداد

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventOptions::EventOptions(
 timestamp_t,
 DetailedRootSection *,
 event_id_t,
 ImportanceType,
 bool
)