ไม่มี:: สาน:: โปรไฟล์:: DataManagement_Current:: ReclaimEventCtx

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

mEventBuffer
mSpaceNeededForEvent
size_t

คุณลักษณะสาธารณะ

mEventBuffer

CircularEventBuffer * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ReclaimEventCtx::mEventBuffer

mSpaceNeededForEvent

size_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ReclaimEventCtx::mSpaceNeededForEvent