nl:: بافت:: پشتیبانی:: ProfileStringContext

#include <src/lib/support/ProfileStringSupport.hpp>

زمینه برای ثبت و لغو ثبت تماس های مربوط به شناسه نمایه مشخص شده برای بازگرداندن رشته های پشتیبانی قابل خواندن توسط انسان مرتبط با نمایه.

خلاصه

این زمینه، از طریق mNext، در یک رجیستری اصلاح می‌شود و در نتیجه، باید با واجد شرایط ذخیره‌سازی خواندن و نوشتن تخصیص داده شود.

صفات عمومی

mNext
اشاره گر به زمینه بعدی در رجیستری.
mStringInfo
یک مرجع فقط خواندنی به رشته نمایه از تماس های مربوط به این زمینه پشتیبانی می کند.

صفات عمومی

mNext

ProfileStringContext * nl::Weave::Support::ProfileStringContext::mNext

اشاره گر به زمینه بعدی در رجیستری.

mStringInfo

const ProfileStringInfo & nl::Weave::Support::ProfileStringContext::mStringInfo

یک مرجع فقط خواندنی به رشته نمایه از تماس های مربوط به این زمینه پشتیبانی می کند.