ไม่มี:: ไอเน็ต:: PeerSockAddr

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

any
sockaddr
in
sockaddr_in
in6
sockaddr_in6

คุณลักษณะสาธารณะ

ใดๆ

sockaddr any

ใน

sockaddr_in in

ใน6

sockaddr_in6 in6