Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Hỗ trợ dệt

lớp cuối cùng công khai WeaSecuritySupport mở rộng Object

Hỗ trợ bảo mật dệt

Tóm tắt liên tục

Chuỗi sNativeLibBaseName
int sSupportedNativeLibVersion

Tóm tắt công trình xây dựng

Tóm tắt phương pháp công khai

khoảng trống tĩnh
int int

Tóm tắt phương pháp kế thừa

Hằng số

chuỗi kết thúc tĩnh công khai sNativeLibBaseName

Giá trị không đổi: "Hỗ trợ bảo mật"

công tĩnh cuối cùng int sSupportedNativeLibVersion

Giá trị không đổi: 1

Nhà xây dựng công cộng

công khai DệtSecuranceSupport ()

Phương pháp công cộng

công khai void voidLoad ()

công tĩnh int getLibVersion ()