Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Đặt lạiFlags

enum chung cuộc chung ResetFlags mở rộng Enum < ResetFlags >

Tóm tắt thực địa

chung kết chung val

Tóm tắt phương pháp kế thừa

Giá trị Enum

công khai tĩnh cuối cùng ResetFlags Tất cả

công khai tĩnh cuối cùng ResetFlags FabricConfig

công khai cuối cùng ResetFlags NetworkConfig

công khai tĩnh cuối cùng ResetFlags Không có

công khai tĩnh cuối cùng ResetFlags ServiceConfig

Lĩnh vực

chung cuộc int val