Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Ble::BTCommandHeader

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

PacketLength
uint16_t
PacketType
uint8_t
Version
uint8_t

Thuộc tính công khai

Chiều dài gói

uint16_t PacketLength

Loại gói

uint8_t PacketType

Phiên bản

uint8_t Version