Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Ble::BTCommandHeader

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

PacketLength
uint16_t
PacketType
uint8_t
Version
uint8_t

Thuộc tính công khai

Chiều dài gói

uint16_t PacketLength

Loại gói

uint8_t PacketType

Phiên bản

uint8_t Version