Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Ble :: BTCommandHeader

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

PacketLength
uint16_t
PacketType
uint8_t
Version
uint8_t

Thuộc tính công cộng

PacketLength

uint16_t PacketLength

PacketType

uint8_t PacketType

Phiên bản

uint8_t Version