nl::Ble::BTCommandTypeAck

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

ResultCode
int32_t
SequenceNumber
SequenceNumber_t
Type
uint8_t

Thuộc tính công khai

ResultCode

int32_t ResultCode

SequenceNumber

SequenceNumber_t SequenceNumber

Loại

uint8_t Type