Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Ble::BTCommandTypeAck (Quảng cáo tìm kiếm động)

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

ResultCode
int32_t
SequenceNumber
SequenceNumber_t
Type
uint8_t

Thuộc tính công khai

Mã kết quả

int32_t ResultCode

Số thứ tự

SequenceNumber_t SequenceNumber

Loại

uint8_t Type