Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Ble :: BTCommandTypeAck

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

ResultCode
int32_t
SequenceNumber
SequenceNumber_t
Type
uint8_t

Thuộc tính công cộng

Mã kết quả

int32_t ResultCode

SequenceNumber

SequenceNumber_t SequenceNumber

Kiểu

uint8_t Type