Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Ble::BTCommandTypeAck (Quảng cáo tìm kiếm động)

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

ResultCode
int32_t
SequenceNumber
SequenceNumber_t
Type
uint8_t

Thuộc tính công khai

Mã kết quả

int32_t ResultCode

Số thứ tự

SequenceNumber_t SequenceNumber

Loại

uint8_t Type