Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Ble::BTCommandTypeTestDữ liệu

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

Data[0]
uint8_t
Length
uint16_t
NeedAck
uint8_t
Sequence
uint32_t
Type
uint8_t

Thuộc tính công khai

Dữ liệu

uint8_t Data[0]

Thời gian sử dụng

uint16_t Length

Cần có

uint8_t NeedAck

Số thứ tự

uint32_t Sequence

Loại

uint8_t Type