Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Ble::BTCommandTypeTestDữ liệu

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

Data[0]
uint8_t
Length
uint16_t
NeedAck
uint8_t
Sequence
uint32_t
Type
uint8_t

Thuộc tính công khai

Dữ liệu

uint8_t Data[0]

Thời gian sử dụng

uint16_t Length

Cần có

uint8_t NeedAck

Số thứ tự

uint32_t Sequence

Loại

uint8_t Type