Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Ble::BTCommandTypeTxTiming

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

Enable
bool

Thuộc tính công khai

Bật

bool Enable