nl::Ble::BTCommandTypeTxTiming

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

Enable
bool

Thuộc tính công khai

Bật

bool Enable