Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Ble :: BTCommandTypeTxTiming

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

Enable
bool

Thuộc tính công cộng

Kích hoạt

bool Enable