Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Ble::BTCommandTypewindowSize

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

Op
uint8_t
RxWindowSize
uint8_t
TxWindowSize
uint8_t

Thuộc tính công khai

Op

uint8_t Op

Kích thước cửa sổ Rx

uint8_t RxWindowSize

TxwindowSize

uint8_t TxWindowSize