Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Ble::BTCommandTypewindowSize

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

Op
uint8_t
RxWindowSize
uint8_t
TxWindowSize
uint8_t

Thuộc tính công khai

Op

uint8_t Op

Kích thước cửa sổ Rx

uint8_t RxWindowSize

TxwindowSize

uint8_t TxWindowSize