Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Ble :: BTCommandTypeWindowSize

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

Op
uint8_t
RxWindowSize
uint8_t
TxWindowSize
uint8_t

Thuộc tính công cộng

Op

uint8_t Op

RxWindowSize

uint8_t RxWindowSize

TxWindowSize

uint8_t TxWindowSize