Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Ble::BTCommandTypeWobleMTU

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

Op
uint8_t
RxFragmentSize
uint16_t
TxFragmentSize
uint16_t

Thuộc tính công khai

Op

uint8_t Op

Kích thước RxFragment

uint16_t RxFragmentSize

Kích thước TxFragment

uint16_t TxFragmentSize