Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Ble :: BTCommandTypeWobleMTU

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

Op
uint8_t
RxFragmentSize
uint16_t
TxFragmentSize
uint16_t

Thuộc tính công cộng

Op

uint8_t Op

RxFragmentSize

uint16_t RxFragmentSize

TxFragmentSize

uint16_t TxFragmentSize