Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: ble :: BTCommandTypeWobleMTU

Tóm lược

thuộc tính công cộng

Op
uint8_t
RxFragmentSize
uint16_t
TxFragmentSize
uint16_t

thuộc tính công cộng

op

uint8_t Op

RxFragmentSize

uint16_t RxFragmentSize

TxFragmentSize

uint16_t TxFragmentSize