Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Ble::BTCommandTypeWobleMTU

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

Op
uint8_t
RxFragmentSize
uint16_t
TxFragmentSize
uint16_t

Thuộc tính công khai

Op

uint8_t Op

Kích thước RxFragment

uint16_t RxFragmentSize

Kích thước TxFragment

uint16_t TxFragmentSize