Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Ble :: BleApplicationDelegate

Đây là một lớp trừu tượng.

Tóm lược

Di sản

Các lớp con đã biết trực tiếp:
  AndroidBleApplicationDelegate
  DeviceManager_BleApplicationDelegate

Chức năng công cộng

NotifyWeaveConnectionClosed ( BLE_CONNECTION_OBJECT connObj)=0
virtual void

Chức năng công cộng

NotifyWeaveConnectionClosed

virtual void NotifyWeaveConnectionClosed(
  BLE_CONNECTION_OBJECT connObj
)=0