nl::Ble::BleApplicationDelegate

Đây là lớp trừu tượng.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Lớp con đã biết trực tiếp:
  AndroidBleApplicationDelegate
  DeviceManager_BleApplicationDelegate

Hàm công khai

NotifyWeaveConnectionClosed(BLE_CONNECTION_OBJECT connObj)=0
virtual void

Hàm công khai

NotifyWeaveConnectionClosed

virtual void NotifyWeaveConnectionClosed(
  BLE_CONNECTION_OBJECT connObj
)=0