Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Ble :: BleApplicationDelegate

Đây là một lớp trừu tượng.

Tóm lược

Di sản

Các lớp con đã biết trực tiếp:
  AndroidBleApplicationDelegate
  DeviceManager_BleApplicationDelegate

Chức năng công cộng

NotifyWeaveConnectionClosed ( BLE_CONNECTION_OBJECT connObj)=0
virtual void

Chức năng công cộng

NotifyWeaveConnectionClosed

virtual void NotifyWeaveConnectionClosed(
  BLE_CONNECTION_OBJECT connObj
)=0