Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Ble::WoBleTxGhi

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

Payload
uint16_t
TxStart
uint32_t
TxTime
uint16_t

Thuộc tính công khai

Dung lượng

uint16_t Payload

Vé TxStart

uint32_t TxStart

Thời gian Tx

uint16_t TxTime