Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Ble::WoBleTxGhi

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

Payload
uint16_t
TxStart
uint32_t
TxTime
uint16_t

Thuộc tính công khai

Dung lượng

uint16_t Payload

Vé TxStart

uint32_t TxStart

Thời gian Tx

uint16_t TxTime