Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Ble :: WoBleTxRecord

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

Payload
uint16_t
TxStart
uint32_t
TxTime
uint16_t

Thuộc tính công cộng

Khối hàng

uint16_t Payload

TxStart

uint32_t TxStart

TxTime

uint16_t TxTime