Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Dệt :: ASN1 :: ASN1UniversalTime

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

Day
uint8_t
Hour
uint8_t
Minute
uint8_t
Month
uint8_t
Second
uint8_t
Year
uint16_t

Thuộc tính công cộng

ngày

uint8_t Day

Giờ

uint8_t Hour

Phút

uint8_t Minute

tháng

uint8_t Month

Thứ hai

uint8_t Second

Năm

uint16_t Year