Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: ASN1 :: ASN1UniversalTime

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

Day
uint8_t
Hour
uint8_t
Minute
uint8_t
Month
uint8_t
Second
uint8_t
Year
uint16_t

Thuộc tính công cộng

ngày

uint8_t Day

Giờ

uint8_t Hour

Phút

uint8_t Minute

tháng

uint8_t Month

Thứ hai

uint8_t Second

Năm

uint16_t Year