จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::ASN1::ASN1Writer

สรุป

ฟังก์ชันสาธารณะ

EndConstructedType(void)
EndEncapsulatedType(void)
Finalize(void)
GetLengthWritten(void) const
uint16_t
Init(uint8_t *buf, uint32_t maxLen)
void
InitNullWriter(void)
void
PutBitString(uint32_t val)
PutBitString(uint8_t unusedBits, const uint8_t *val, uint16_t valLen)
PutBitString(uint8_t unusedBits, nl::Weave::TLV::TLVReader & val)
PutBoolean(bool val)
PutInteger(int64_t val)
PutNull(void)
PutObjectId(const uint8_t *val, uint16_t valLen)
PutObjectId(OID oid)
PutOctetString(const uint8_t *val, uint16_t valLen)
PutOctetString(uint8_t cls, uint32_t tag, const uint8_t *val, uint16_t valLen)
PutOctetString(uint8_t cls, uint32_t tag, nl::Weave::TLV::TLVReader & val)
PutString(uint32_t tag, const char *val, uint16_t valLen)
PutTime(const ASN1UniversalTime & val)
PutValue(uint8_t cls, uint32_t tag, bool isConstructed, const uint8_t *val, uint16_t valLen)
PutValue(uint8_t cls, uint32_t tag, bool isConstructed, nl::Weave::TLV::TLVReader & val)
StartConstructedType(uint8_t cls, uint32_t tag)
StartEncapsulatedType(uint8_t cls, uint32_t tag, bool bitStringEncoding)

ฟังก์ชันสาธารณะ

ประเภทปลายทาง

ASN1_ERROR EndConstructedType(
 void
)

ประเภทภาพปิดท้าย

ASN1_ERROR EndEncapsulatedType(
 void
)

ทำให้สิ้นสุด

ASN1_ERROR Finalize(
 void
)

ความสูงในการเขียน

uint16_t GetLengthWritten(
 void
) const 

เริ่ม

void Init(
 uint8_t *buf,
 uint32_t maxLen
)

InitNullWriter

void InitNullWriter(
 void
)

PutBitString

ASN1_ERROR PutBitString(
 uint32_t val
)

PutBitString

ASN1_ERROR PutBitString(
 uint8_t unusedBits,
 const uint8_t *val,
 uint16_t valLen
)

PutBitString

ASN1_ERROR PutBitString(
 uint8_t unusedBits,
 nl::Weave::TLV::TLVReader & val
)

ปูนบูลีน

ASN1_ERROR PutBoolean(
 bool val
)

จํานวนเต็ม

ASN1_ERROR PutInteger(
 int64_t val
)

ปูนนัล

ASN1_ERROR PutNull(
 void
)

รหัส PutObjectId

ASN1_ERROR PutObjectId(
 const uint8_t *val,
 uint16_t valLen
)

รหัส PutObjectId

ASN1_ERROR PutObjectId(
 OID oid
)

PutOctetString

ASN1_ERROR PutOctetString(
 const uint8_t *val,
 uint16_t valLen
)

PutOctetString

ASN1_ERROR PutOctetString(
 uint8_t cls,
 uint32_t tag,
 const uint8_t *val,
 uint16_t valLen
)

PutOctetString

ASN1_ERROR PutOctetString(
 uint8_t cls,
 uint32_t tag,
 nl::Weave::TLV::TLVReader & val
)

ใส่สตริง

ASN1_ERROR PutString(
 uint32_t tag,
 const char *val,
 uint16_t valLen
)

ปูนไทม์

ASN1_ERROR PutTime(
 const ASN1UniversalTime & val
)

ใส่ค่า

ASN1_ERROR PutValue(
 uint8_t cls,
 uint32_t tag,
 bool isConstructed,
 const uint8_t *val,
 uint16_t valLen
)

ใส่ค่า

ASN1_ERROR PutValue(
 uint8_t cls,
 uint32_t tag,
 bool isConstructed,
 nl::Weave::TLV::TLVReader & val
)

ประเภทการเริ่มต้น

ASN1_ERROR StartConstructedType(
 uint8_t cls,
 uint32_t tag
)

ประเภท Encapsulated

ASN1_ERROR StartEncapsulatedType(
 uint8_t cls,
 uint32_t tag,
 bool bitStringEncoding
)