Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Tiền điện tử :: CTR_DRBG

Tóm lược

Người xây dựng và Người phá hủy

CTR_DRBG (void)
~CTR_DRBG (void)

Các loại công khai

@338 enum

Chức năng công cộng

Generate (uint8_t *outData, uint16_t outDataLen, const uint8_t *addData, uint16_t addDataLen)
Instantiate ( EntropyFunct entropyFunct, uint16_t entropyLen, const uint8_t *personalizationData, uint16_t perDataLen)
Reseed (const uint8_t *addData, uint16_t addDataLen)
SelfTest (int verbose)
Uninstantiate (void)
void

Các loại công khai

@ 338

 @338

Chức năng công cộng

CTR_DRBG

 CTR_DRBG(
 void
)

Tạo ra

WEAVE_ERROR Generate(
 uint8_t *outData,
 uint16_t outDataLen,
 const uint8_t *addData,
 uint16_t addDataLen
)

Khởi tạo

WEAVE_ERROR Instantiate(
 EntropyFunct entropyFunct,
 uint16_t entropyLen,
 const uint8_t *personalizationData,
 uint16_t perDataLen
)

Đính lại

WEAVE_ERROR Reseed(
 const uint8_t *addData,
 uint16_t addDataLen
)

Tự kiểm tra

WEAVE_ERROR SelfTest(
 int verbose
)

Không rõ ràng

void Uninstantiate(
 void
)

~ CTR_DRBG

 ~CTR_DRBG(
 void
)