Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Tiền điện tử :: CTRMode

Tóm lược

Người xây dựng và Người phá hủy

CTRMode (void)
~CTRMode (void)

Các loại công khai

@337 enum

Thuộc tính công cộng

Counter [kCounterLength]
uint8_t

Chức năng công cộng

EncryptData (const uint8_t *inData, uint16_t dataLen, uint8_t *outData)
void
Reset (void)
void
SetCounter (const uint8_t *counter)
void
SetKey (const uint8_t *key)
void
SetWeaveMessageCounter (uint64_t sendingNodeId, uint32_t msgId)
void

Các loại công khai

@ 337

 @337

Thuộc tính công cộng

Quầy tính tiền

uint8_t Counter[kCounterLength]

Chức năng công cộng

CTRMode

 CTRMode(
  void
)

EncryptData

void EncryptData(
  const uint8_t *inData,
  uint16_t dataLen,
  uint8_t *outData
)

Cài lại

void Reset(
  void
)

SetCounter

void SetCounter(
  const uint8_t *counter
)

SetKey

void SetKey(
  const uint8_t *key
)

SetWeaveMessageCounter

void SetWeaveMessageCounter(
  uint64_t sendingNodeId,
  uint32_t msgId
)

~ CTRMode

 ~CTRMode(
  void
)