Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave:: Mật mã::CTRMode

Tóm tắt

Hàm dựng và hàm phá hủy

CTRMode(void)
~CTRMode(void)

Loại công khai

@337 enum

Thuộc tính công khai

Counter[kCounterLength]
uint8_t

Hàm công khai

EncryptData(const uint8_t *inData, uint16_t dataLen, uint8_t *outData)
void
Reset(void)
void
SetCounter(const uint8_t *counter)
void
SetKey(const uint8_t *key)
void
SetWeaveMessageCounter(uint64_t sendingNodeId, uint32_t msgId)
void

Loại công khai

@337

 @337

Thuộc tính công khai

Bộ đếm

uint8_t Counter[kCounterLength]

Hàm công khai

Chế độ CTR

 CTRMode(
  void
)

Mã hóa dữ liệu

void EncryptData(
  const uint8_t *inData,
  uint16_t dataLen,
  uint8_t *outData
)

Đặt lại

void Reset(
  void
)

Bộ đếm

void SetCounter(
  const uint8_t *counter
)

Khóa phím

void SetKey(
  const uint8_t *key
)

SetWeaveMessageMessage

void SetWeaveMessageCounter(
  uint64_t sendingNodeId,
  uint32_t msgId
)

~CTRMode

 ~CTRMode(
  void
)