nl::Weave::Crypto::HKDFSHA1Or256

Tóm tắt

Hàm khởi tạo và hàm phá

HKDFSHA1Or256(bool useSHA1)
~HKDFSHA1Or256(void)

Loại công khai

@345 enum

Thuộc tính công khai

PseudoRandomKey[kMaxPseudoRandomKeyLength]
uint8_t
mForceAlign
uint64_t
mObjBuf[1]
uint8_t
mSHA1ObjBuf[sizeof(HKDFSHA1)]
uint8_t
mSHA256ObjBuf[sizeof(HKDFSHA256)]
uint8_t

Hàm công khai

AddKeyMaterial(const uint8_t *keyData, uint16_t keyDataLen)
void
BeginExtractKey(const uint8_t *salt, uint16_t saltLen)
void
ExpandKey(const uint8_t *info, uint16_t infoLen, uint16_t keyLen, uint8_t *outKey)
FinishExtractKey(void)
Reset(void)
void

Loại công khai

@345

 @345

Thuộc tính công khai

PseudoRandomKey

uint8_t PseudoRandomKey[kMaxPseudoRandomKeyLength]

mForceAlign

uint64_t mForceAlign

mObjBuf

uint8_t mObjBuf[1]

mSHA1ObjBuf

uint8_t mSHA1ObjBuf[sizeof(HKDFSHA1)]

mSHA256ObjBuf

uint8_t mSHA256ObjBuf[sizeof(HKDFSHA256)]

Hàm công khai

AddKeyMaterial

void AddKeyMaterial(
 const uint8_t *keyData,
 uint16_t keyDataLen
)

BeginExtractKey

void BeginExtractKey(
 const uint8_t *salt,
 uint16_t saltLen
)

ExpandKey

WEAVE_ERROR ExpandKey(
 const uint8_t *info,
 uint16_t infoLen,
 uint16_t keyLen,
 uint8_t *outKey
)

FinishExtractKey

WEAVE_ERROR FinishExtractKey(
 void
)

HKDFSHA1Hoặc256

 HKDFSHA1Or256(
 bool useSHA1
)

Đặt lại

void Reset(
 void
)

~HKDFSHA1Or256

 ~HKDFSHA1Or256(
 void
)