Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Tiền điện tử :: HKDFSHA1Or256

Tóm lược

Người xây dựng và Người phá hủy

HKDFSHA1Or256 (bool useSHA1)
~HKDFSHA1Or256 (void)

Các loại công khai

@345 enum

Thuộc tính công cộng

PseudoRandomKey [kMaxPseudoRandomKeyLength]
uint8_t
mForceAlign
uint64_t
mObjBuf [1]
uint8_t
mSHA1ObjBuf [sizeof(HKDFSHA1)]
uint8_t
mSHA256ObjBuf [sizeof(HKDFSHA256)]
uint8_t

Chức năng công cộng

AddKeyMaterial (const uint8_t *keyData, uint16_t keyDataLen)
void
BeginExtractKey (const uint8_t *salt, uint16_t saltLen)
void
ExpandKey (const uint8_t *info, uint16_t infoLen, uint16_t keyLen, uint8_t *outKey)
FinishExtractKey (void)
Reset (void)
void

Các loại công khai

@ 345

 @345

Thuộc tính công cộng

PseudoRandomKey

uint8_t PseudoRandomKey[kMaxPseudoRandomKeyLength]

mForceAlign

uint64_t mForceAlign

mObjBuf

uint8_t mObjBuf[1]

mSHA1ObjBuf

uint8_t mSHA1ObjBuf[sizeof(HKDFSHA1)]

mSHA256ObjBuf

uint8_t mSHA256ObjBuf[sizeof(HKDFSHA256)]

Chức năng công cộng

AddKeyMaterial

void AddKeyMaterial(
 const uint8_t *keyData,
 uint16_t keyDataLen
)

BeginExtractKey

void BeginExtractKey(
 const uint8_t *salt,
 uint16_t saltLen
)

ExpandKey

WEAVE_ERROR ExpandKey(
 const uint8_t *info,
 uint16_t infoLen,
 uint16_t keyLen,
 uint8_t *outKey
)

FinishExtractKey

WEAVE_ERROR FinishExtractKey(
 void
)

HKDFSHA1Or256

 HKDFSHA1Or256(
 bool useSHA1
)

Cài lại

void Reset(
 void
)

~ HKDFSHA1Or256

 ~HKDFSHA1Or256(
 void
)