nl::Weave::Crypto::HKDF

Tóm tắt

Hàm khởi tạo và hàm phá

HKDF(void)
~HKDF(void)

Loại công khai

@344 enum

Thuộc tính công khai

PseudoRandomKey[kPseudoRandomKeyLength]
uint8_t

Hàm công khai

AddKeyMaterial(const uint8_t *keyData, uint16_t keyDataLen)
void
AddKeyMaterial(const BIGNUM & num)
void
BeginExtractKey(const uint8_t *salt, uint16_t saltLen)
void
ExpandKey(const uint8_t *info, uint16_t infoLen, uint16_t keyLen, uint8_t *outKey)
FinishExtractKey(void)
Reset(void)
void

Hàm tĩnh công khai

DeriveKey(const uint8_t *salt, uint16_t saltLen, const uint8_t *keyMaterial1, uint16_t keyMaterial1Len, const uint8_t *keyMaterial2, uint16_t keyMaterial2Len, const uint8_t *info, uint16_t infoLen, uint8_t *outKey, uint16_t outKeyBufSize, uint16_t outKeyLen)

Loại công khai

@344

 @344

Thuộc tính công khai

PseudoRandomKey

uint8_t PseudoRandomKey[kPseudoRandomKeyLength]

Hàm công khai

AddKeyMaterial

void AddKeyMaterial(
 const uint8_t *keyData,
 uint16_t keyDataLen
)

AddKeyMaterial

void AddKeyMaterial(
 const BIGNUM & num
)

BeginExtractKey

void BeginExtractKey(
 const uint8_t *salt,
 uint16_t saltLen
)

ExpandKey

WEAVE_ERROR ExpandKey(
 const uint8_t *info,
 uint16_t infoLen,
 uint16_t keyLen,
 uint8_t *outKey
)

FinishExtractKey

WEAVE_ERROR FinishExtractKey(
 void
)

200

 HKDF(
 void
)

Đặt lại

void Reset(
 void
)

~HKDF

 ~HKDF(
 void
)

Hàm tĩnh công khai

DeriveKey

WEAVE_ERROR DeriveKey(
 const uint8_t *salt,
 uint16_t saltLen,
 const uint8_t *keyMaterial1,
 uint16_t keyMaterial1Len,
 const uint8_t *keyMaterial2,
 uint16_t keyMaterial2Len,
 const uint8_t *info,
 uint16_t infoLen,
 uint8_t *outKey,
 uint16_t outKeyBufSize,
 uint16_t outKeyLen
)