Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Tiền điện tử :: HKDF

Tóm lược

Người xây dựng và Người phá hủy

HKDF (void)
~HKDF (void)

Các loại công khai

@344 enum

Thuộc tính công cộng

PseudoRandomKey [kPseudoRandomKeyLength]
uint8_t

Chức năng công cộng

AddKeyMaterial (const uint8_t *keyData, uint16_t keyDataLen)
void
AddKeyMaterial (const BIGNUM & num)
void
BeginExtractKey (const uint8_t *salt, uint16_t saltLen)
void
ExpandKey (const uint8_t *info, uint16_t infoLen, uint16_t keyLen, uint8_t *outKey)
FinishExtractKey (void)
Reset (void)
void

Chức năng tĩnh công khai

DeriveKey (const uint8_t *salt, uint16_t saltLen, const uint8_t *keyMaterial1, uint16_t keyMaterial1Len, const uint8_t *keyMaterial2, uint16_t keyMaterial2Len, const uint8_t *info, uint16_t infoLen, uint8_t *outKey, uint16_t outKeyBufSize, uint16_t outKeyLen)

Các loại công khai

@ 344

 @344

Thuộc tính công cộng

PseudoRandomKey

uint8_t PseudoRandomKey[kPseudoRandomKeyLength]

Chức năng công cộng

AddKeyMaterial

void AddKeyMaterial(
 const uint8_t *keyData,
 uint16_t keyDataLen
)

AddKeyMaterial

void AddKeyMaterial(
 const BIGNUM & num
)

BeginExtractKey

void BeginExtractKey(
 const uint8_t *salt,
 uint16_t saltLen
)

ExpandKey

WEAVE_ERROR ExpandKey(
 const uint8_t *info,
 uint16_t infoLen,
 uint16_t keyLen,
 uint8_t *outKey
)

FinishExtractKey

WEAVE_ERROR FinishExtractKey(
 void
)

HKDF

 HKDF(
 void
)

Cài lại

void Reset(
 void
)

~ HKDF

 ~HKDF(
 void
)

Các chức năng tĩnh công khai

DeriveKey

WEAVE_ERROR DeriveKey(
 const uint8_t *salt,
 uint16_t saltLen,
 const uint8_t *keyMaterial1,
 uint16_t keyMaterial1Len,
 const uint8_t *keyMaterial2,
 uint16_t keyMaterial2Len,
 const uint8_t *info,
 uint16_t infoLen,
 uint8_t *outKey,
 uint16_t outKeyBufSize,
 uint16_t outKeyLen
)