Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Dệt :: Tiền điện tử :: HKDF

Tóm lược

Người xây dựng và Người phá hủy

HKDF (void)
~HKDF (void)

Các loại công khai

@344 enum

Thuộc tính công cộng

PseudoRandomKey [kPseudoRandomKeyLength]
uint8_t

Chức năng công cộng

AddKeyMaterial (const uint8_t *keyData, uint16_t keyDataLen)
void
AddKeyMaterial (const BIGNUM & num)
void
BeginExtractKey (const uint8_t *salt, uint16_t saltLen)
void
ExpandKey (const uint8_t *info, uint16_t infoLen, uint16_t keyLen, uint8_t *outKey)
FinishExtractKey (void)
Reset (void)
void

Chức năng tĩnh công khai

DeriveKey (const uint8_t *salt, uint16_t saltLen, const uint8_t *keyMaterial1, uint16_t keyMaterial1Len, const uint8_t *keyMaterial2, uint16_t keyMaterial2Len, const uint8_t *info, uint16_t infoLen, uint8_t *outKey, uint16_t outKeyBufSize, uint16_t outKeyLen)

Các loại công khai

@ 344

 @344

Thuộc tính công cộng

PseudoRandomKey

uint8_t PseudoRandomKey[kPseudoRandomKeyLength]

Chức năng công cộng

AddKeyMaterial

void AddKeyMaterial(
 const uint8_t *keyData,
 uint16_t keyDataLen
)

AddKeyMaterial

void AddKeyMaterial(
 const BIGNUM & num
)

BeginExtractKey

void BeginExtractKey(
 const uint8_t *salt,
 uint16_t saltLen
)

ExpandKey

WEAVE_ERROR ExpandKey(
 const uint8_t *info,
 uint16_t infoLen,
 uint16_t keyLen,
 uint8_t *outKey
)

FinishExtractKey

WEAVE_ERROR FinishExtractKey(
 void
)

HKDF

 HKDF(
 void
)

Cài lại

void Reset(
 void
)

~ HKDF

 ~HKDF(
 void
)

Các chức năng tĩnh công khai

DeriveKey

WEAVE_ERROR DeriveKey(
 const uint8_t *salt,
 uint16_t saltLen,
 const uint8_t *keyMaterial1,
 uint16_t keyMaterial1Len,
 const uint8_t *keyMaterial2,
 uint16_t keyMaterial2Len,
 const uint8_t *info,
 uint16_t infoLen,
 uint8_t *outKey,
 uint16_t outKeyBufSize,
 uint16_t outKeyLen
)