Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Dệt :: Tiền điện tử :: HMAC

Tóm lược

Người xây dựng và Người phá hủy

HMAC (void)
~HMAC (void)

Các loại công khai

@348 enum

Chức năng công cộng

AddData (const uint8_t *msgData, uint16_t dataLen)
void
AddData (const BIGNUM & num)
void
Begin (const uint8_t *keyData, uint16_t keyLen)
void
Finish (uint8_t *hashBuf)
void
Reset (void)
void

Các loại công khai

@ 348

 @348

Chức năng công cộng

Thêm dữ liệu

void AddData(
  const uint8_t *msgData,
  uint16_t dataLen
)

Thêm dữ liệu

void AddData(
  const BIGNUM & num
)

Bắt đầu

void Begin(
  const uint8_t *keyData,
  uint16_t keyLen
)

Hoàn thành

void Finish(
  uint8_t *hashBuf
)

HMAC

 HMAC(
  void
)

Cài lại

void Reset(
  void
)

~ HMAC

 ~HMAC(
  void
)