nl::Weave::Crypto::HMAC

Tóm tắt

Hàm khởi tạo và hàm phá

HMAC(void)
~HMAC(void)

Loại công khai

@348 enum

Hàm công khai

AddData(const uint8_t *msgData, uint16_t dataLen)
void
AddData(const BIGNUM & num)
void
Begin(const uint8_t *keyData, uint16_t keyLen)
void
Finish(uint8_t *hashBuf)
void
Reset(void)
void

Loại công khai

@348

 @348

Hàm công khai

AddData

void AddData(
  const uint8_t *msgData,
  uint16_t dataLen
)

AddData

void AddData(
  const BIGNUM & num
)

Bắt đầu

void Begin(
  const uint8_t *keyData,
  uint16_t keyLen
)

Hoàn tất

void Finish(
  uint8_t *hashBuf
)

HMAC

 HMAC(
  void
)

Đặt lại

void Reset(
  void
)

~HMAC

 ~HMAC(
  void
)