Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Tiền điện tử :: HMAC

Tóm lược

Người xây dựng và Người phá hủy

HMAC (void)
~HMAC (void)

Các loại công khai

@348 enum

Chức năng công cộng

AddData (const uint8_t *msgData, uint16_t dataLen)
void
AddData (const BIGNUM & num)
void
Begin (const uint8_t *keyData, uint16_t keyLen)
void
Finish (uint8_t *hashBuf)
void
Reset (void)
void

Các loại công khai

@ 348

 @348

Chức năng công cộng

Thêm dữ liệu

void AddData(
  const uint8_t *msgData,
  uint16_t dataLen
)

Thêm dữ liệu

void AddData(
  const BIGNUM & num
)

Bắt đầu

void Begin(
  const uint8_t *keyData,
  uint16_t keyLen
)

Hoàn thành

void Finish(
  uint8_t *hashBuf
)

HMAC

 HMAC(
  void
)

Cài lại

void Reset(
  void
)

~ HMAC

 ~HMAC(
  void
)