Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: DeviceLayer :: Nội bộ :: ESP32Utils

Tóm lược

Các chức năng tĩnh công khai

EnableStationMode (void)
GetNetif (tcpip_adapter_if_t intfId)
struct netif *
GetStationNetif (void)
struct netif *
HasIPv6LinkLocalAddress (tcpip_adapter_if_t intfId)
bool
InterfaceIdToName (tcpip_adapter_if_t intfId)
const char *
IsAPEnabled (bool & apEnabled)
IsInterfaceUp (tcpip_adapter_if_t intfId)
bool
IsStationConnected (bool & connected)
IsStationProvisioned (void)
bool
OrderScanResultsByRSSI (const void *_res1, const void *_res2)
int
SetAPMode (bool enabled)
StartWiFiLayer (void)
WiFiAuthModeToWeaveWiFiSecurityType (wifi_auth_mode_t authMode)
WiFiModeToStr (wifi_mode_t wifiMode)
const char *

Các chức năng tĩnh công khai

BậtStationMode

WEAVE_ERROR EnableStationMode(
 void
)

GetNetif

struct netif * GetNetif(
 tcpip_adapter_if_t intfId
)

GetStationNetif

struct netif * GetStationNetif(
 void
)

HasIPv6LinkLocalAddress

bool HasIPv6LinkLocalAddress(
 tcpip_adapter_if_t intfId
)

InterfaceIdToName

const char * InterfaceIdToName(
 tcpip_adapter_if_t intfId
)

IsAPEnabled

WEAVE_ERROR IsAPEnabled(
 bool & apEnabled
)

IsInterfaceUp

bool IsInterfaceUp(
 tcpip_adapter_if_t intfId
)

IsStationConnected

WEAVE_ERROR IsStationConnected(
 bool & connected
)

IsStationProvis đã được cấp phép

bool IsStationProvisioned(
 void
)

OrderScanResultsByRSSI

int OrderScanResultsByRSSI(
 const void *_res1,
 const void *_res2
)

SetAPMode

WEAVE_ERROR SetAPMode(
 bool enabled
)

StartWiFiLayer

WEAVE_ERROR StartWiFiLayer(
 void
)

WiFiAuthModeToWeaveWiFiSecurityType

::nl::Weave::Profiles::NetworkProvisioning::WiFiSecurityType WiFiAuthModeToWeaveWiFiSecurityType(
 wifi_auth_mode_t authMode
)

WiFiModeToStr

const char * WiFiModeToStr(
 wifi_mode_t wifiMode
)