nl::Weave::DeviceLayer::Internal::FactoryProvisioningBase

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/FactoryProvisioning.h>

Hỗ trợ cấp phép thiết bị về trạng thái ban đầu tại thời điểm khởi động.

Tóm tắt

Tính năng cấp phép từ nhà máy cho phép đưa thông tin cấp phép do nhà máy hoặc nhà phát triển cung cấp vào thiết bị tại thời điểm khởi động và tự động được lưu trữ trong bộ nhớ liên tục. Thông tin cấp phép được một công cụ bên ngoài ghi vào bộ nhớ thiết bị (thường là RAM). Tại đây, thông tin này được mã khởi chạy OpenWeave chọn và lưu trữ sớm vào bộ nhớ ổn định trong quá trình khởi động.

Tính năng cấp phép từ nhà máy cho phép đặt các giá trị sau:

 • Số sê-ri của thiết bị
 • Mã thiết bị do nhà sản xuất chỉ định
 • Chứng chỉ thiết bị do nhà sản xuất chỉ định
 • Khoá thiết bị do nhà sản xuất chỉ định
 • Mã ghép nối
 • Bản sửa đổi sản phẩm
 • Ngày sản xuất

Lớp mẫu này cung cấp phương thức triển khai cơ sở mặc định của tính năng cấp phép thiết bị. Tính năng này có thể được chuyên môn hoá khi cần thiết bằng cách dẫn xuất thời gian biên dịch.

Hàm công khai

ProvisionDeviceFromRAM(uint8_t *memRangeStart, uint8_t *memRangeEnd)

Hàm được bảo vệ

LocateProvisioningData(uint8_t *memRangeStart, uint8_t *memRangeEnd, uint8_t *& dataStart, size_t & dataLen)
bool
StoreProvisioningData(TLV::TLVReader & reader)
StoreProvisioningValue(uint8_t tagNum, TLV::TLVReader & reader)

Hàm công khai

ProvisionDeviceFromRAM

WEAVE_ERROR ProvisionDeviceFromRAM(
 uint8_t *memRangeStart,
 uint8_t *memRangeEnd
)

Hàm được bảo vệ

LocateProvisioningData

bool LocateProvisioningData(
 uint8_t *memRangeStart,
 uint8_t *memRangeEnd,
 uint8_t *& dataStart,
 size_t & dataLen
)

StoreProvisioningData

WEAVE_ERROR StoreProvisioningData(
 TLV::TLVReader & reader
)

StoreProvisioningValue

WEAVE_ERROR StoreProvisioningValue(
 uint8_t tagNum,
 TLV::TLVReader & reader
)