nl::Weave::DeviceLayer::ภายใน::การจัดสรรเป็นค่าเริ่มต้น

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/FactoryProvisioning.h>

การใช้ฟีเจอร์การจัดสรรเริ่มต้นจากโรงงานโดยค่าเริ่มต้น

สรุป

การสืบทอด

รับค่าจาก: nl::Weave::DeviceLayer::Internal::FactoryProvisioningBase< FactoryProvisioning >