nl::Weave::DeviceLayer::Internal::GenericSoftwareUpdateManagerImpl_BDX

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/GenericSoftwareUpdateManagerImpl_BDX.h>

Cung cấp cách triển khai chung các tính năng SoftwareUpdateManager để sử dụng trên các nền tảng hỗ trợ BDX.

Tóm tắt

Lớp này là lớp kế thừa (trực tiếp hoặc gián tiếp) của lớp SoftwareUpdateManagerImpl, cũng xuất hiện dưới dạng thông số ImplClass của mẫu.

Hàm được bảo vệ

AbortDownload(void)
void
DoInit(void)
GetUpdateSchemeList(::nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::UpdateSchemeList *aUpdateSchemeList)
StartImageDownload(char *aURI, uint64_t aStartOffset)

Hàm được bảo vệ

AbortDownload

void AbortDownload(
  void
)

DoInit

WEAVE_ERROR DoInit(
  void
)

GetUpdateSchemeList

WEAVE_ERROR GetUpdateSchemeList(
  ::nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::UpdateSchemeList *aUpdateSchemeList
)

StartImageDownload

WEAVE_ERROR StartImageDownload(
  char *aURI,
  uint64_t aStartOffset
)