Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: DeviceLayer :: Nội bộ :: GenericSoftwareUpdateManagerImpl_BDX

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/GenericSoftwareUpdateManagerImpl_BDX.h>

Cung cấp triển khai chung các tính năng của SoftwareUpdateManager để sử dụng trên các nền tảng hỗ trợ BDX.

Tóm lược

Lớp này dự định sẽ được kế thừa (trực tiếp hoặc gián tiếp) bởi lớp SoftwareUpdateManagerImpl , lớp này cũng xuất hiện dưới dạng tham số ImplClass của mẫu.

Các chức năng được bảo vệ

AbortDownload (void)
void
DoInit (void)
GetUpdateSchemeList (:: nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::UpdateSchemeList *aUpdateSchemeList)
StartImageDownload (char *aURI, uint64_t aStartOffset)

Các chức năng được bảo vệ

AbortDownload

void AbortDownload(
  void
)

DoInit

WEAVE_ERROR DoInit(
  void
)

GetUpdateSchemeList

WEAVE_ERROR GetUpdateSchemeList(
  ::nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::UpdateSchemeList *aUpdateSchemeList
)

StartImageDownload

WEAVE_ERROR StartImageDownload(
  char *aURI,
  uint64_t aStartOffset
)