nl:: بافت:: DeviceLayer:: SoftwareUpdateManagerImpl

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/EFR32/SoftwareUpdateManagerImpl.h>

اجرای دقیق شیء تک تن SoftwareUpdateManager برای پلتفرم های Silicon Labs EFR32.

خلاصه

اجرای دقیق شیء تک تن SoftwareUpdateManager برای پلتفرم های nRF52.

اجرای دقیق شیء تک تن SoftwareUpdateManager برای پلتفرم های ESP32.

وراثت

ارث می برد از:
  nl::Weave::DeviceLayer::SoftwareUpdateManager
  nl::Weave::DeviceLayer::Internal::GenericSoftwareUpdateManagerImpl< SoftwareUpdateManagerImpl >
  nl::Weave::DeviceLayer::Internal::GenericSoftwareUpdateManagerImpl_BDX< SoftwareUpdateManagerImpl >
  nl::Weave::DeviceLayer::SoftwareUpdateManager
  nl::Weave::DeviceLayer::Internal::GenericSoftwareUpdateManagerImpl< SoftwareUpdateManagerImpl >
  nl::Weave::DeviceLayer::Internal::GenericSoftwareUpdateManagerImpl_BDX< SoftwareUpdateManagerImpl >
  nl::Weave::DeviceLayer::SoftwareUpdateManager
  nl::Weave::DeviceLayer::Internal::GenericSoftwareUpdateManagerImpl< SoftwareUpdateManagerImpl >
  nl::Weave::DeviceLayer::Internal::GenericSoftwareUpdateManagerImpl_BDX< SoftwareUpdateManagerImpl >

کلاس های دوستان

Internal::GenericSoftwareUpdateManagerImpl< SoftwareUpdateManagerImpl >
friend class
Internal::GenericSoftwareUpdateManagerImpl_BDX< SoftwareUpdateManagerImpl >
friend class
SoftwareUpdateMgr
friend::nl::Weave::DeviceLayer::SoftwareUpdateManager &
ارجاعی به رابط عمومی شی تک تن SoftwareUpdateManager برمی گرداند.
SoftwareUpdateMgr
friend::nl::Weave::DeviceLayer::SoftwareUpdateManager &
ارجاعی به رابط عمومی شی تک تن SoftwareUpdateManager برمی گرداند.
SoftwareUpdateMgr
friend::nl::Weave::DeviceLayer::SoftwareUpdateManager &
ارجاعی به رابط عمومی شی تک تن SoftwareUpdateManager برمی گرداند.
SoftwareUpdateMgrImpl
پیاده سازی ویژه پلتفرم شی تک تن SoftwareUpdateManager را برمی گرداند.
SoftwareUpdateMgrImpl
پیاده سازی ویژه پلتفرم شی تک تن SoftwareUpdateManager را برمی گرداند.
SoftwareUpdateMgrImpl
پیاده سازی ویژه پلتفرم شی تک تن SoftwareUpdateManager را برمی گرداند.

صفات استاتیک عمومی

sInstance

کلاس های دوستان

داخلی::GenericSoftwareUpdateManagerImpl< SoftwareUpdateManagerImpl >

friend class Internal::GenericSoftwareUpdateManagerImpl< SoftwareUpdateManagerImpl >

داخلی::GenericSoftwareUpdateManagerImpl_BDX< SoftwareUpdateManagerImpl >

friend class Internal::GenericSoftwareUpdateManagerImpl_BDX< SoftwareUpdateManagerImpl >

Software UpdateMgr

friend::nl::Weave::DeviceLayer::SoftwareUpdateManager & SoftwareUpdateMgr(void)

ارجاعی به رابط عمومی شی تک تن SoftwareUpdateManager برمی گرداند.

اجزای داخلی باید از این برای دسترسی به ویژگی های شی SoftwareUpdateManager استفاده کنند که در همه پلتفرم ها مشترک است.

برنامه Weave باید از این برای دسترسی به ویژگی های شی SoftwareUpdateManager که در همه پلتفرم ها مشترک است استفاده کند.

Software UpdateMgr

friend::nl::Weave::DeviceLayer::SoftwareUpdateManager & SoftwareUpdateMgr(void)

ارجاعی به رابط عمومی شی تک تن SoftwareUpdateManager برمی گرداند.

اجزای داخلی باید از این برای دسترسی به ویژگی های شی SoftwareUpdateManager استفاده کنند که در همه پلتفرم ها مشترک است.

برنامه Weave باید از این برای دسترسی به ویژگی های شی SoftwareUpdateManager که در همه پلتفرم ها مشترک است استفاده کند.

Software UpdateMgr

friend::nl::Weave::DeviceLayer::SoftwareUpdateManager & SoftwareUpdateMgr(void)

ارجاعی به رابط عمومی شی تک تن SoftwareUpdateManager برمی گرداند.

اجزای داخلی باید از این برای دسترسی به ویژگی های شی SoftwareUpdateManager استفاده کنند که در همه پلتفرم ها مشترک است.

برنامه Weave باید از این برای دسترسی به ویژگی های شی SoftwareUpdateManager که در همه پلتفرم ها مشترک است استفاده کند.

Software UpdateMgrImpl

friend SoftwareUpdateManagerImpl & SoftwareUpdateMgrImpl(void)

پیاده سازی ویژه پلتفرم شی تک تن SoftwareUpdateManager را برمی گرداند.

اجزای داخلی می توانند از این برای دسترسی به ویژگی های SoftwareUpdateManager که مختص پلتفرم EFR32 هستند استفاده کنند.

اجزای داخلی می توانند از این برای دسترسی به ویژگی های SoftwareUpdateManager که مخصوص پلتفرم ESP32 هستند استفاده کنند.

اجزای داخلی می توانند از این برای دسترسی به ویژگی های SoftwareUpdateManager که مختص پلتفرم nRF5 هستند استفاده کنند.

برنامه‌های Weave می‌توانند از این برای دسترسی به ویژگی‌های SoftwareUpdateManager که مختص پلتفرم انتخاب شده است استفاده کنند.

Software UpdateMgrImpl

friend SoftwareUpdateManagerImpl & SoftwareUpdateMgrImpl(void)

پیاده سازی ویژه پلتفرم شی تک تن SoftwareUpdateManager را برمی گرداند.

اجزای داخلی می توانند از این برای دسترسی به ویژگی های SoftwareUpdateManager که مختص پلتفرم EFR32 هستند استفاده کنند.

اجزای داخلی می توانند از این برای دسترسی به ویژگی های SoftwareUpdateManager که مخصوص پلتفرم ESP32 هستند استفاده کنند.

اجزای داخلی می توانند از این برای دسترسی به ویژگی های SoftwareUpdateManager که مختص پلتفرم nRF5 هستند استفاده کنند.

برنامه‌های Weave می‌توانند از این برای دسترسی به ویژگی‌های SoftwareUpdateManager که مختص پلتفرم انتخاب شده است استفاده کنند.

Software UpdateMgrImpl

friend SoftwareUpdateManagerImpl & SoftwareUpdateMgrImpl(void)

پیاده سازی ویژه پلتفرم شی تک تن SoftwareUpdateManager را برمی گرداند.

اجزای داخلی می توانند از این برای دسترسی به ویژگی های SoftwareUpdateManager که مختص پلتفرم EFR32 هستند استفاده کنند.

اجزای داخلی می توانند از این برای دسترسی به ویژگی های SoftwareUpdateManager که مخصوص پلتفرم ESP32 هستند استفاده کنند.

اجزای داخلی می توانند از این برای دسترسی به ویژگی های SoftwareUpdateManager که مختص پلتفرم nRF5 هستند استفاده کنند.

برنامه‌های Weave می‌توانند از این برای دسترسی به ویژگی‌های SoftwareUpdateManager که مختص پلتفرم انتخاب شده است استفاده کنند.

صفات استاتیک عمومی

sInstance

SoftwareUpdateManagerImpl sInstance