NL :: بافت:: DeviceLayer :: SoftwareUpdateManagerImpl

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/EFR32/SoftwareUpdateManagerImpl.h>

اجرای بتن از SoftwareUpdateManager شی تک قلو برای سیستم عامل سیلیکون آزمایشگاه EFR32.

خلاصه

اجرای بتن از SoftwareUpdateManager تک شی برای سیستم عامل nRF52.

اجرای بتن از SoftwareUpdateManager تک شی برای ESP32 سیستم عامل.

وراثت

به ارث برده از:
  NL :: بافت :: DeviceLayer :: SoftwareUpdateManager
  NL :: بافت :: DeviceLayer :: داخلی :: GenericSoftwareUpdateManagerImpl <SoftwareUpdateManagerImpl>
  NL :: بافت :: DeviceLayer :: داخلی :: GenericSoftwareUpdateManagerImpl_BDX <SoftwareUpdateManagerImpl>
  NL :: بافت :: DeviceLayer :: SoftwareUpdateManager
  NL :: بافت :: DeviceLayer :: داخلی :: GenericSoftwareUpdateManagerImpl <SoftwareUpdateManagerImpl>
  NL :: بافت :: DeviceLayer :: داخلی :: GenericSoftwareUpdateManagerImpl_BDX <SoftwareUpdateManagerImpl>
  NL :: بافت :: DeviceLayer :: SoftwareUpdateManager
  NL :: بافت :: DeviceLayer :: داخلی :: GenericSoftwareUpdateManagerImpl <SoftwareUpdateManagerImpl>
  NL :: بافت :: DeviceLayer :: داخلی :: GenericSoftwareUpdateManagerImpl_BDX <SoftwareUpdateManagerImpl>

کلاس دوست

Internal::GenericSoftwareUpdateManagerImpl< SoftwareUpdateManagerImpl >
friend class
Internal::GenericSoftwareUpdateManagerImpl_BDX< SoftwareUpdateManagerImpl >
friend class
SoftwareUpdateMgr
friend::nl::Weave::DeviceLayer::SoftwareUpdateManager &
بازده یک مرجع به رابط عمومی از SoftwareUpdateManager تک شی.
SoftwareUpdateMgr
friend::nl::Weave::DeviceLayer::SoftwareUpdateManager &
بازده یک مرجع به رابط عمومی از SoftwareUpdateManager تک شی.
SoftwareUpdateMgr
friend::nl::Weave::DeviceLayer::SoftwareUpdateManager &
بازده یک مرجع به رابط عمومی از SoftwareUpdateManager تک شی.
SoftwareUpdateMgrImpl
بازگشت اجرای پلت فرم خاص از SoftwareUpdateManager تک شی.
SoftwareUpdateMgrImpl
بازگشت اجرای پلت فرم خاص از SoftwareUpdateManager تک شی.
SoftwareUpdateMgrImpl
بازگشت اجرای پلت فرم خاص از SoftwareUpdateManager تک شی.

ویژگی عمومی استاتیک

sInstance

کلاس دوست

داخلی :: GenericSoftwareUpdateManagerImpl

friend class Internal::GenericSoftwareUpdateManagerImpl< SoftwareUpdateManagerImpl >

داخلی :: GenericSoftwareUpdateManagerImpl_BDX

friend class Internal::GenericSoftwareUpdateManagerImpl_BDX< SoftwareUpdateManagerImpl >

SoftwareUpdateMgr

friend::nl::Weave::DeviceLayer::SoftwareUpdateManager & SoftwareUpdateMgr(void)

بازده یک مرجع به رابط عمومی از SoftwareUpdateManager تک شی.

اجزای داخلی باید این برای دسترسی به امکانات از استفاده SoftwareUpdateManager شی که به تمام سیستم عامل رایج است.

نرم افزار بافت باید این برای دسترسی به امکانات از استفاده SoftwareUpdateManager شی که به تمام سیستم عامل رایج است.

SoftwareUpdateMgr

friend::nl::Weave::DeviceLayer::SoftwareUpdateManager & SoftwareUpdateMgr(void)

بازده یک مرجع به رابط عمومی از SoftwareUpdateManager تک شی.

اجزای داخلی باید این برای دسترسی به امکانات از استفاده SoftwareUpdateManager شی که به تمام سیستم عامل رایج است.

نرم افزار بافت باید این برای دسترسی به امکانات از استفاده SoftwareUpdateManager شی که به تمام سیستم عامل رایج است.

SoftwareUpdateMgr

friend::nl::Weave::DeviceLayer::SoftwareUpdateManager & SoftwareUpdateMgr(void)

بازده یک مرجع به رابط عمومی از SoftwareUpdateManager تک شی.

اجزای داخلی باید این برای دسترسی به امکانات از استفاده SoftwareUpdateManager شی که به تمام سیستم عامل رایج است.

نرم افزار بافت باید این برای دسترسی به امکانات از استفاده SoftwareUpdateManager شی که به تمام سیستم عامل رایج است.

SoftwareUpdateMgrImpl

friend SoftwareUpdateManagerImpl & SoftwareUpdateMgrImpl(void)

بازگشت اجرای پلت فرم خاص از SoftwareUpdateManager تک شی.

اجزای داخلی می توانید این برای به دست آوردن دسترسی به ویژگی های از استفاده SoftwareUpdateManager هستند که خاص به پلت فرم EFR32 است.

اجزای داخلی می توانید این برای به دست آوردن دسترسی به ویژگی های از استفاده SoftwareUpdateManager هستند که خاص به پلت فرم ESP32.

اجزای داخلی می توانید این برای به دست آوردن دسترسی به ویژگی های از استفاده SoftwareUpdateManager هستند که خاص به پلت فرم nRF5.

برنامه های کاربردی بافت می توانید این برای به دست آوردن دسترسی به ویژگی های از استفاده SoftwareUpdateManager هستند که خاص به پلت فرم انتخاب شده است.

SoftwareUpdateMgrImpl

friend SoftwareUpdateManagerImpl & SoftwareUpdateMgrImpl(void)

بازگشت اجرای پلت فرم خاص از SoftwareUpdateManager تک شی.

اجزای داخلی می توانید این برای به دست آوردن دسترسی به ویژگی های از استفاده SoftwareUpdateManager هستند که خاص به پلت فرم EFR32 است.

اجزای داخلی می توانید این برای به دست آوردن دسترسی به ویژگی های از استفاده SoftwareUpdateManager هستند که خاص به پلت فرم ESP32.

اجزای داخلی می توانید این برای به دست آوردن دسترسی به ویژگی های از استفاده SoftwareUpdateManager هستند که خاص به پلت فرم nRF5.

برنامه های کاربردی بافت می توانید این برای به دست آوردن دسترسی به ویژگی های از استفاده SoftwareUpdateManager هستند که خاص به پلت فرم انتخاب شده است.

SoftwareUpdateMgrImpl

friend SoftwareUpdateManagerImpl & SoftwareUpdateMgrImpl(void)

بازگشت اجرای پلت فرم خاص از SoftwareUpdateManager تک شی.

اجزای داخلی می توانید این برای به دست آوردن دسترسی به ویژگی های از استفاده SoftwareUpdateManager هستند که خاص به پلت فرم EFR32 است.

اجزای داخلی می توانید این برای به دست آوردن دسترسی به ویژگی های از استفاده SoftwareUpdateManager هستند که خاص به پلت فرم ESP32.

اجزای داخلی می توانید این برای به دست آوردن دسترسی به ویژگی های از استفاده SoftwareUpdateManager هستند که خاص به پلت فرم nRF5.

برنامه های کاربردی بافت می توانید این برای به دست آوردن دسترسی به ویژگی های از استفاده SoftwareUpdateManager هستند که خاص به پلت فرم انتخاب شده است.

ویژگی عمومی استاتیک

sInstance

SoftwareUpdateManagerImpl sInstance