Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Quản lý thiết bị:: DeviceStatus

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

StatusCode
uint16_t
StatusProfileId
uint32_t
SystemErrorCode
uint32_t

Thuộc tính công cộng

Mã trạng thái

uint16_t StatusCode

StatusProfileId

uint32_t StatusProfileId

SystemErrorCode

uint32_t SystemErrorCode