Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Quản lý thiết bị:: DeviceStatus

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

StatusCode
uint16_t
StatusProfileId
uint32_t
SystemErrorCode
uint32_t

Thuộc tính công cộng

Mã trạng thái

uint16_t StatusCode

StatusProfileId

uint32_t StatusProfileId

SystemErrorCode

uint32_t SystemErrorCode