Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Dệt :: Quản lý thiết bị:: DeviceStatus

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

StatusCode
uint16_t
StatusProfileId
uint32_t
SystemErrorCode
uint32_t

Thuộc tính công cộng

Mã trạng thái

uint16_t StatusCode

StatusProfileId

uint32_t StatusProfileId

SystemErrorCode

uint32_t SystemErrorCode