Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::DeviceManager::TraitSchemaDirectory

Tóm tắt

Hàm tĩnh công khai

GetTraitSchemaEngine(uint32_t aProfileId)
const nl::Weave::Profiles::DataManagement::TraitSchemaEngine *

Hàm tĩnh công khai

GetTraitSchemaengine

const nl::Weave::Profiles::DataManagement::TraitSchemaEngine * GetTraitSchemaEngine(
  uint32_t aProfileId
)