Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::DeviceManager::TraitSchemaDirectory

Tóm tắt

Hàm tĩnh công khai

GetTraitSchemaEngine(uint32_t aProfileId)
const nl::Weave::Profiles::DataManagement::TraitSchemaEngine *

Hàm tĩnh công khai

GetTraitSchemaengine

const nl::Weave::Profiles::DataManagement::TraitSchemaEngine * GetTraitSchemaEngine(
  uint32_t aProfileId
)