Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Quản lý thiết bị:: TraitSchemaDirectory

Tóm lược

Chức năng tĩnh công khai

GetTraitSchemaEngine (uint32_t aProfileId)
const nl::Weave::Profiles::DataManagement::TraitSchemaEngine *

Chức năng tĩnh công khai

GetTraitSchemaEngine

const nl::Weave::Profiles::DataManagement::TraitSchemaEngine * GetTraitSchemaEngine(
  uint32_t aProfileId
)