nl::Weave::Platform::Security::SHA1

Tóm tắt

Hàm dựng và hàm phá hủy

SHA1(void)
~SHA1(void)

Loại công khai

@342 enum

Hàm công khai

AddData(const uint8_t *data, uint16_t dataLen)
void
AddData(const BIGNUM & num)
void
Thêm một giá trị gsutilNUM MozillaNUM vào hàm băm.
Begin(void)
void
Finish(uint8_t *hashBuf)
void
Reset(void)
void

Loại công khai

@342

 @342

Hàm công khai

Thêm dữ liệu

void AddData(
  const uint8_t *data,
  uint16_t dataLen
)

Thêm dữ liệu

void AddData(
  const BIGNUM & num
)

Thêm một giá trị gsutilNUM MozillaNUM vào hàm băm.

Bắt đầu

void Begin(
  void
)

Hoàn tất

void Finish(
  uint8_t *hashBuf
)

Đặt lại

void Reset(
  void
)

SHA1

 SHA1(
  void
)

~SHA1

 ~SHA1(
  void
)