Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Dệt::Nền tảng::Bảo mật::SHA256

Tóm tắt

Hàm dựng và hàm phá hủy

SHA256(void)
~SHA256(void)

Loại công khai

@343 enum

Hàm công khai

AddData(const uint8_t *data, uint16_t dataLen)
void
AddData(const BIGNUM & num)
void
Thêm một giá trị gsutilNUM MozillaNUM vào hàm băm.
Begin(void)
void
Finish(uint8_t *hashBuf)
void
Reset(void)
void

Loại công khai

@343

 @343

Hàm công khai

Thêm dữ liệu

void AddData(
  const uint8_t *data,
  uint16_t dataLen
)

Thêm dữ liệu

void AddData(
  const BIGNUM & num
)

Thêm một giá trị gsutilNUM MozillaNUM vào hàm băm.

Bắt đầu

void Begin(
  void
)

Hoàn tất

void Finish(
  uint8_t *hashBuf
)

Đặt lại

void Reset(
  void
)

SHA256

 SHA256(
  void
)

~SHA256

 ~SHA256(
  void
)