Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Nền tảng:: Bảo vệ:: SHA256

Tóm lược

Người xây dựng và Người phá hủy

SHA256 (void)
~SHA256 (void)

Các loại công khai

@343 enum

Chức năng công cộng

AddData (const uint8_t *data, uint16_t dataLen)
void
AddData (const BIGNUM & num)
void
Thêm một giá trị OpenSSL BIGNUM vào hàm băm.
Begin (void)
void
Finish (uint8_t *hashBuf)
void
Reset (void)
void

Các loại công khai

@ 343

 @343

Chức năng công cộng

Thêm dữ liệu

void AddData(
  const uint8_t *data,
  uint16_t dataLen
)

Thêm dữ liệu

void AddData(
  const BIGNUM & num
)

Thêm một giá trị OpenSSL BIGNUM vào hàm băm.

Bắt đầu

void Begin(
  void
)

Hoàn thành

void Finish(
  uint8_t *hashBuf
)

Cài lại

void Reset(
  void
)

SHA256

 SHA256(
  void
)

~ SHA256

 ~SHA256(
  void
)