nl::Weave::Platform::Security::SHA256

Tóm tắt

Hàm khởi tạo và hàm phá

SHA256(void)
~SHA256(void)

Loại công khai

@343 enum

Hàm công khai

AddData(const uint8_t *data, uint16_t dataLen)
void
AddData(const BIGNUM & num)
void
Thêm giá trị OpenSSL BIGNUM vào hàm băm.
Begin(void)
void
Finish(uint8_t *hashBuf)
void
Reset(void)
void

Loại công khai

@343

 @343

Hàm công khai

AddData

void AddData(
  const uint8_t *data,
  uint16_t dataLen
)

AddData

void AddData(
  const BIGNUM & num
)

Thêm giá trị OpenSSL BIGNUM vào hàm băm.

Bắt đầu

void Begin(
  void
)

Hoàn tất

void Finish(
  uint8_t *hashBuf
)

Đặt lại

void Reset(
  void
)

SHA256

 SHA256(
  void
)

~SHA256

 ~SHA256(
  void
)