ไม่มี:: สาน:: โปรไฟล์:: BDX_การพัฒนา:: BlockEOF

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

BlockEOF ข้อความถูกนำมาใช้ในการถ่ายโอนบล็อกสุดท้ายของข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับ

สรุป

มรดก

สืบทอดจาก: NL :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Development :: BlockSend